Bell Times

9:00 am Entrance Bell

10:41 am Recess Begins

10: 56 am Recess Ends

12:15pm Lunch Begins

12:59 pm Lunch Ends

3:30pm School Ends

Kindergarten

Morning Kindergarten 9:05 am - 11:45 am

Afternoon Kindergarten 12:50pm - 3:30pm

Bell Schedule

Bell Times

9:00 am Entrance Bell

10:41 am Recess Begins

10: 56 am Recess Ends

12:15pm Lunch Begins

12:59 pm Lunch Ends

3:30pm School Ends

Kindergarten

Morning Kindergarten 9:05 am - 11:45 am

Afternoon Kindergarten 12:50pm - 3:30pm